URUSAN KENAIKAN PANGKAT PPPS GRED DG44 KE GRED DG48 SECARA TIME-BASED KUP TAHUN 2011

1. Surat JPN bil. JPS(W)/SPP(unp)/153/08/09/03/01/Jld.3(26) bth. 29.06.2010 adalah berkaitan.

2. KPM akan melaksanakan urusan kenaikan pangkat PPPS Gred DG44 ke Gred 48 secara time-based bagi tahun 2011.

3. Syarat:

i. Telah dinaikkan pangkat ke Gred DG44

ii. Mencapai tahap prestasi yang ditetapkan berdasarkan LNPT 2007, 2008 dan 2009

iii. Berkhidmat sekurang-kurangnya 12 tahun di Gred DG3 dikira dari tarikh lantikan PPP Kat. D1 atau D2 atau PPPS T. Biasa atau PPPS Gred DG3.

iv. Calon diperaku perlu berada di matagaji P1T19 atau matagaji yang setaraf di P2T18 atau P3T17.

v. Diperakukan oleh Pengetua

4. Dokumen yang perlu dikemukakan:

i. Salinan KP

ii. Lampiran C - Kenyataan Oleh Ketua Jabatan

iii. Lampiran A – akan diisi oleh pejabat

iv. Salinan LNPT 2007, 2008 dan 2009

v. Lampiran T1 – Butir-Buti Calon Untuk Tapisan Keutuhan

vi. Salinan Laporan Pengisytiharaan harta terkini (tahun 2006 – 2010)

vii. Salinan slip keputusan PTK (TK3 di Gerd DG44, pada Aras III atau IV)

viii. Salinan surat lantikan rasmi ke Gred DG3/DG41

ix. Salinan surat naik pangkat ke DG44(KUP)

x. Lampiran D – Surat Akuan Pinjaman Pendidikan Institusi Pendidikan / Tabung Pendidikan

xi. Salinan Penyata Perubahan Gaji Kew.8 tahun 2002

xii. Salinan BRP – akan disediakan oleh JPNS

xiii. Lampiran E - Akuan Pilihan Urusan Kenaikan Pangkat Time-Based Gred DG48(KUP)

5. Semua Lampiran hendaklah ditaip (bukan tulis tangan).

6. Semua dokumen hendaklah disahkan.

7. Sila kemukakan semua dokumen ke pejabat sebelum 02.08.2010 juga supaya sekolah boleh uruskan dan hantar permohonan sebelum tarikh akhir JPNS.

0 comments:

Post a Comment